8 februari: oefenochtend / uitleg World Tour
8 maart: start World Tour
19 en 20 maart: scholenclinic
26 maart: info avond competitie
6 april: World Tour en start competitie jeugd zondag
8 april: start competitie groen woensdag
3 mei: World Tour
7 juni: World Tour. Aansluitend lunch competitie leden
12 t/m 14 juni: Open jeugd toernooi
begin juli: diplomatennis (einde v/d lessen)
5 juli: World Tour
2 augustus: World Tour
6 september: World Tour en start najaarscompetitie jeugd zondag
9 september: start najaarscompetitie groen woensdag
4 oktober: World Tour
2 november: World Tour
6 t/m 8 nov.: clubkampioenschappen
??? November: feestavond. Uitreiking superstar